PRIVACYBELEID

Versie 1.1 | Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27-11-2018.

Privacyverklaring Restaurant Diyar

Restaurant Diyar verwerkt persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

- Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
- Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
- U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.
- Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
- Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Door gebruik te maken van ons contactformulier en/of online reserveringsformulier laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wanneer u niet wilt dat wij gegevens van u verwerken zal dit achterwege worden gelaten en zal uw contact ten behoeve van statistische en analytische doeleinden anoniem in het systeem worden geregistreerd.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

- Geslacht,
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door telefonisch contact of correspondentie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken, behoudens eventuele bijzondere persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt. Wij benodigen deze gegevens om onze diensten zo goed mogelijk uit te voeren of om correcte terugkoppling zo goed mogelijk uit te voeren.

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken we de volgende persoonsgegevens:

- Geslacht,
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres.

Hiernaast bevat uw vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om uw vraag of verzoek te kunnen afhandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Doeleinden van uw verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan onderstaande doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voordat u uw toestemming introk.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om contact met u te kunnen onderhouden.

- Om u informatie te kunnen verzenden.

- Als u het contactformulier op de website invult gebruiken wij deze gegevens om uw vraag of verzoek te kunnen afhandelen.

Bewaartermijn

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Persoonsgegevens die u verstrekt via een contactformulier of een e-mail aan ons, bewaren wij totdat wij de betreffende vraag hebben beantwoord/ het verzoek hebben afgehandeld.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van de dienstverlening bewaren wij een jaar, tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Delen met anderen

Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij maken gebruik van een goed beveiligd Website dat door onze systeembeheerder wordt onderhouden om hiermee uw privacy en onze onafhankelijkheid te kunnen waarborgen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Let daarbij op de datum die vermeld is bovenaan deze privacyverklaring.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of waar wij u naar verwijzen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigen of intrekken toestemming

U kunt de toestemming die u ons geeft om uw gegevens te verwerken te allen tijde wijzigen of intrekken door middel van een hiertoe strekkend schriftelijk verzoek aan ons.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;

recht op inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;

het laten corrigeren van fouten;

het laten verwijderen van persoonsgegevens;

intrekken van toestemming;

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

TOP